POZOR! Nové stránky ZŠ Lenešice najdete na nové adrese www.zslenesice.cz

Zdravá škola Prevence Etika Šablony

Informace výchovného poradce

MÁ VAŠE DÍTĚ PROBLÉMY S UČENÍM?

MÁ VAŠE DÍTĚ KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY?

POTŘEBUJETE PORADIT S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY?

MYSLÍTE SI, ŽE SE VAŠE DÍTĚ CÍTÍ VE ŠKOLE OHROŽENO?

Výchovný poradce Vám může s řešením těchto problémů Vašich dětí pomoci.

Výchovný poradce Mgr. Iveta Jandová

Konzultační hodiny: čtvrtek 10.45 - 11.30 hod
Telefon: 415 679 428
E-mail: iveta.jandova@zslenesice.com

Jiný termín vždy po telefonické domluvě.

Volba povolání

Volbě povolání věnujeme ve škole poměrně velkou pozornost. Žáci 9. tříd se pravidelně účastní srovnávacích testů SCIO (z ČJ, M, obecných studijních předpokladů). V rámci předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE je s žáky problematika profesní orientace individuálně probírána. Náplní vyučovacích hodin je práce s ATLASY ŠKOLSTVÍ, s prezentačními materiály středních škol dle zájmu žáků. Při výběru studijního oboru využijte informační brožury, které Vám jsou ve škole nabízeny. Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol.

* Při výběru školy nezapomeňte na dny otevřených dveří, hodně se tam ptejte: na vyučovací metody
* na volitelné předměty (obvykle od 3. ročníku si může student část předmětů vybrat podle svých zájmů a budoucího zaměření),
* na způsob výuky jazyků, zahraniční exkurze
* na loňské přijímací zkoušky, apod.

Přihlášky na střední školu

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

* Přihlášky budou vytištěny na počítači.
* Všichni dostanou v prvním únorovém týdnu nanečisto vytištěnou přihlášku z počítače.
* Zkontrolujete své osobní údaje i známky (případné chyby opravíte).
* Doplníte názvy vybraných škol a oborů. Takto doplněnou přihlášku odevzdáte co nejdříve po pololetí, nejpozději však 24. února 2014 v naší škole
* Poté dostanete kompletně vyplněné přihlášky.
* Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje).
* Dále zapíšete termín přijímacích zkoušek (budou-li se konat), také doporučujeme prázdné kolonky proškrtat.
* Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 15. 3. 2014.

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Jak se mohou tyto poruchy projevit? Jaké mohou být příznaky?

Jde o výrazný nepoměr mezi sníženou školní výkonností a dobrou úrovní rozumových schopností. Nápadně nerovnoměrný vývoj různých složek osobnosti - oslabení různých specifických schopností. Děti nemohou dohnat doma to, co ve škole zameškaly. Obtíže při vytváření základních pracovních návyků - problémy se samostatným oblékáním, stolováním, udržováním čistoty. Děti se nedovedou soustředit, každý podnět odvádí jejich pozornost, rychle narůstá únava pozornosti. Děti jsou v neustálém pohybu, jednají živelně, reagují překotně, neúměrně, střídají se rychle různé nálady, kolísá duševní výkonnost. Chybí vytrvalost, schopnost cílevědomé soustředěné činnosti, nelze klást dlouhodobé cíle. Nedodržují pravidla chování, nedovedou spolupracovat, podřídit se autoritě, jsou familiární. Poruchy se nejvíce projevují po vstupu do školy. Ve vyšších ročnících vlivem dozrávání nervové soustavy potíže postupně mizí.

Jak takovým dětem pomoci?

Včas diagnostikovat poruchu je nezbytné jak pro dítě, tak také pro rodiče i pro školu. Tedy co nejrychleji při podezření využít služeb PPP (pedagogicko-psychologická poradna), nebo jiného poradenského zařízení. Odtud zákonným zástupcům (i škole) vzejde návrh další péče.

Jaké specifické vývojové poruchy známe?

Poruchy učení

DYSLEXIE (specifická porucha čtení, dle odhadů trpí poruchou 15 % populace)

Je to neschopnost číst, porozumět a interpretovat psané slovo. Je to nejčastěji se vyskytující dysfunkce a také nejzávažnější. Žák nechápe smysl přečteného slova, čte nepřesně, hádá z částí slov, domýšlí z kontextu. Nepoznává všechna písmena, vynechává je nebo přidává, je nejistý. Zaměňuje písmena zrcadlově souměrná nebo podobná, "b-d-p" nebo "t-j", zvukově nebo funkčně podobná, pořadí písmen, slabik. Metody nápravy jsou pro dyslexii velmi dobře zpracovány - metody se opírají většinou o zavádění více smyslů do výuky - obtahování písmen a slov, čtení pomocí okének, práce se skládací abecedou, barevné odlišování písmen, slabičné čtení, cvičení očních pohybů, logopedická péče. Volit převážně ústní zkoušení, umožnit tiché čtení - přiměřeně snížit množství čteného i psaného textu.

DYSGRAFIE (specifická porucha psaní)

Porucha psaní písmen, slov a vět. Písmena deformuje, neumí napodobit jejich tvary, nepamatuje si je. Psaní je výjimečně pomalé, dítě velmi unavuje. Při psaní je patrné napětí, držení psacích potřeb je křečovité, toporné. Dítě není schopno udržet rovný řádek. Písmo má někdy zcela zvláštní charakter - ne proto, že by trpělo poruchou motoriky, ale proto, že si neví s tvary písmen rady. Psaní není automatizováno až do vyšších ročníků. Cvičení mají být krátká, ale pravidelná. Naprosto nepomůže dlouhodobé psaní, nebo přepisování za trest - kvalita psaní zůstane stejná.

DYSORTOGRAFIE (specifická porucha pravopisu)

Dysortografie je narušená schopnost osvojit si a uplatňovat pravopisná pravidla při psaní. Bývá tak úzce spojena s dyslexií, že někdy není mezi poruchami rozlišováno. Dítě zaměňuje písmena, která jsou si sice artikulačně a zvukově vzdálená, ale jsou si podobná opticky -" b" a "d". Tato záměna se ale projevuje jen u diktátů, opisování textu je bez problémů. Příčinou je nedokonalé zrakové rozlišení tvarů, kterého se žák dopouští při čtení. Zaměňuje velká a malá písmena, "i" a "y", "s" a "z", vynechává interpunkci, slabiky, komolí slova, píše velká písmena tam, kam nepatří.

DYSKALKULIE (specifická porucha matematických schopností)

DYSPINXIE (specifická porucha kresebných dovedností)

DYSPRAXIE (specifická porucha obratnosti, motoriky)

Poruchy chování

HYPERAKTIVITA (nadměrná aktivita)

Celkový neklid, nadbytek tělesných pohybů, impulsivnost, zbrklost, reakce bez rozmyslu, agresivita. Neschopnost soustředit se trvale na výklad i na vlastní práci. Žák je málo vytrvalý, snadno se unaví, není schopen klidně sedět, vstává, kleká si, válí se pod lavicí, přechází, opouští vlastní práci. Jedná bez zábran, často u něj propuká hněv, zlost. Špatně se začleňuje do kolektivní činnosti, ve společnosti často selhává. Preventivně umožňovat dostatek pohybu i v hodinách, pověřovat různými činnostmi - rozdávat sešity, mýt tabuli, nosit pomůcky. Žák by měl mít ve svém okolí co nejméně rušivých podnětů - měl by sedět v první lavici, zde však ruší ostatní. Proto jej posadíme samotného do poslední lavice, kde neruší a má možnost vstávat, přecházet.

HYPOAKTIVITA (utlumená aktivita)

Pasivita, neprůbojnost, podprůměrná výkonnost, těžkopádnost, zdlouhavost reakcí. Neobratnost v hrubých i jemných pohybech, poruchy řeči, nedostatky v poslechu i rozhovoru, citová labilita - od plachosti až k jednání bez zábran. Děti jsou stejně neobratné jako jiné děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, málo pohyblivé, selhávají v úkolech, které jsou limitované. Myšlení je těžkopádné, málo nápadité. Individuální tempo práce. Klidné pracovní prostředí. Tolerovat nižší pracovní výkon. Nenechat se vyprovokovat zdánlivě provokativním chováním, nezájmem, odmítáním komunikace.

Školy, na které se hlásí naši žáci :

http://www.aceducation.cz/informace-bez-legrace/ - Stránky projektu - InformACE bez legrACE
http://www.stredniskoly.eu/ - Katalog středních škol
http://www.souslouny.cz/ - Střední škola stavební Louny
http://www.louny.cz/oa/ - Obchodní akademie Louny
http://www.sweb.cz/oa.zatec/ - Obchodní akademi Žatec
http://www.sostlouny.cz/ - Střední odborná škola technická a střední odborné učiliště Louny
http://www.sos-podborany.cz/ - Střední odborná škola a střední odborné učiliště Podbořany

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php:8 Stack trace: #0 /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vporadce.php(111): include() #1 {main} thrown in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php on line 8