POZOR! Nové stránky ZŠ Lenešice najdete na nové adrese www.zslenesice.cz

Zdravá škola Prevence Etika Šablony

Školní parlament

Zápisy ze schůzí parlamentu


1.schůze
2.schůze

Členové školního parlamentu ve školním roce 2012/2013:


6.třída:
Čáka Tomáš, Chaloupková Markéta


7.třída:
Bílek Filip,
Košová Michala

8.třída:
Dušek Roman,
Dittrichová Anežka,
Diblíčková Kristýna

9.třída:
Tříska Patrik -Předseda,
Ševčík Martin,
Janoušová Anna,
Šťástková Lenka- Místopředseda,
Petrlíková Kristýna

Obecná ustanovení


˘ Volby do parlamentu probíhají vždy na začátku školního roku (v září).
˘ V každé třídě o d6. do 9. ročníku jsou zvoleni 2,2,3, 2,5 členů parlamentu.
˘ Členové ŠP jsou vždy voleni svými spolužáky.
˘ Svou funkci členové zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
˘ Všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
˘ Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu.
˘ Parlament se schází pravidelně jednou za 3.týdny v předem dohodnutém termínu.
˘ Mimořádnou schůzku parlamentu může svolat kterýkoli člen prostřednictvím předsedy .
˘ Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
˘ ŠP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do kompetence ředitelky školy. Rozhodnutí ředitelky školy a vedení školy bude ŠP respektovat.
˘ V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.
˘ Z každého jednání parlamentu je pořízen zápis, který je umístěn na web školy.

Povinnosti člena školního parlamentu


˘ Pravidelně se účastnit všech řádných i mimořádných jednání parlamentu, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.
˘ Zastupovat třídu při řešení problémů.
˘ Informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
˘ Konzultovat projednávané problémy se spolužáky.
˘ Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.

Práva člena školního parlamentu


˘ Vyslovit svůj názor.
˘ Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.
˘ Radit se s třídou.
˘ Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky.
˘ Organizovat akce ŠP v budově školy

Školní parlament ZŠ Lenešice - obecná ustanovení

Parlament je orgánem žáků, jehož prostřednictvím se mohou vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Činnost parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, přijaté Valnou hromadou OSN 20.11.1989. Ustanovení orgánu žákovské samosprávy umožňuje školský zákon č.561/2004 Sb. "Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit do nich a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními parlamentu zabývat."

Školní parlament ZŠ Lenešice - cíle

Školní parlament byl na naší škole založen v září roku 2012. Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žákům podílet se na životě školy. Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení. Parlament má 12 členů, každá třída 6. až 9. ročníku si zvolila dva zástupce,8.třída tři zástupce, 9.třída čtyři.. Žáci se scházejí jedenkrát za 3 týdny, jejich schůzky jsou zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Činnost koordinuje Mgr.Zdeňka Jelińská. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o jeho obsahu a závěrech. Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole./učebna AJ v přízemí/ Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php:8 Stack trace: #0 /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/skolniparlament.php(114): include() #1 {main} thrown in /DISK2/WWW/zslenesice.com/www/vypis.php on line 8